Довжанська громада
Закарпатська область

Відділ економіки

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки Довжанської сільської ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Відділ економіки Довжанської сільської ради (далі — відділ економіки) є виконавчим органом Довжанської сільської ради.

1.2.     У своїй діяльності відділ економіки є підзвітним і підконтрольним Довжанській сільські раді та підпорядкований Довжанському сільському голові та виконавчому комітету Довжанської сільської ради.

1.3.     Відділ економіки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, указами і актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій Довжанської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Довжанського сільського голови, цим Положенням, технологічними картками, затвердженими профільним заступником, іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1.     Відділ економіки очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади Довжанським сільським головою у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.2.     Структура, штат та чисельність відділу економіки затверджується Довжанською сільською радою у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.3.     Посадові особи відділу економіки призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади Довжанським сільським головою у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.4.     Відділ економіки планує і проводить свою роботу відповідно до планів роботи Довжанської сільської ради та її виконавчого комітету.

2.5.     В процесі виконання службових обов’язків начальник відділу економіки здійснює наступні заходи:

2.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ економіки завдань, визначає функції і ступінь відповідальності спеціалістів відділу.

2.5.2. Розробляє посадові інструкції для посадових осіб відділу економіки.

2.5.3. Видає у межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання.

2.5.4. В разі його відсутності, обов’язки виконує заступник або інша посадова особа,  визначена розпорядженням Довжанського сільського голови.

2.6. Діяльність відділу економіки здійснюється на основі перспективного та поточного планів роботи, які затверджуються профільним заступником сільського голови. Посадові особи відділу економіки працюють у відповідності до плану роботи відділу.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ

3.1.    Основними завданнями відділу економіки є:
3.1.1. Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку Довжанської територіальної громади.
3.1.2. Сприяння комплексному економічному та соціальному розвитку Довжанської територіальної громади.
3.1.3. Аналіз надходжень місцевих податків і зборів та формування пропозицій щодо оптимізації сільського  бюджету.
3.1.4. Забезпечення впровадження державної регуляторної політики Довжанської територіальної громади відповідно до вимог положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і державної регуляторної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.
3.1.5. Сприяння здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності.
3.1.6. Сприяння    розвитку    туристичної    галузі,    внутрішнього та міжнародного туризму, проведення моніторингу, аналізу та координація діяльності туристичних підприємств та закладів готельного бізнесу, інших закладів тимчасового проживання.
3.1.1.    Сприяння розвитку та проведення аналізу сільськогосподарської галузі Довжанської територіальної громади.
3.1.2.    Інформування громадськості щодо мети та досягнень економічного і соціального розвитку Довжанської територіальної громади.
3.1.3.    Надання консультативної допомоги іншим виконавчим органам Довжанської сільської ради з питань, що входять до компетенції відділу економіки.
3.1.4.    Виконання інших завдань відповідно до наданих повноважень.

 3.2. Основними функціями відділу економіки є наступні.
У сфері економічного і соціального розвитку:

3.2.1.    Аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку Довжанської територіальної громади, участь у визначенні пріоритетів, розробка напрямів структурної та інвестиційної політики та підготовка пропозицій з цих питань.
3.2.2.    Організація виконання програм економічного і соціального розвитку Довжанської територіальної громади, у разі потреби внесення протягом року змін та доповнень до них.
3.2.3.    Участь у розробці завдань та пропозицій щодо створення нових робочих місць.
У  сфері   інвестиційної,   зовнішньоекономічної   та   міжнародної діяльності:
3.2.4.    Підготовка пропозицій, інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Довжанської територіальної громади до проектів та програм, які реалізуються на державному рівні.
3.2.5.    Проведення узагальнення матеріалів з інвестиційної привабливості Довжанської територіальної громади, підготовка пропозицій потенційним інвесторам.
3.2.6.    Сприяння пошуку міжнародних проектів (програм), які спрямовані на соціально-економічний розвиток Довжанської територіальної громади.
3.2.7.    Виконання заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних зав’язків в різних сферах діяльності громади.
3.2.8.    Моніторинг можливостей участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах проектів і програм місцевого економічного розвитку та Міжнародної технічної допомоги:
-    разом з виконавчими органами Довжанської сільської ради здійснення діяльності з координації підготовки проектів і програм розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери;
-    проведення семінарів, нарад, робочих зустрічей з питань розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток Довжанської територіальної громади;
-    надання практичної допомоги установам та організаціям, що знаходяться на території Довжанської сільської територіальної громади, в підготовці проектів, які пропонуються до участі в конкурсах (грантах).
3.2.9.    Проведення координації та нагляду за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.
3.2.10.    Узагальнення та аналіз матеріалів щодо зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва Довжанської територіальної громади.
У сфері співпраці з підприємствами та організаціями:
3.2.11.    Аналіз діяльності підприємств, установ і організацій Довжанської територіальної громади, в т.ч. комунальної власності, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств, установ і організацій.
3.2.12.    Сприяння залученню на договірних засадах підприємств, установ таорганізацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку Довжанської територіальної громади.
У сфері енергозбереження та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси:
3.2.13.    Аналіз та узагальнення пропозицій щодо впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах та норм використання лімітів енергоносіїв у натуральних показниках.
У сфері торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства:
3.2.14.    Проведення аналізу діяльності підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення Довжанської територіальної громади, систематизація їх показників і підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств.
3.2.15.    Розгляд пропозицій та опрацювання документів за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території Довжанської територіальної громади підприємств, установ і організацій сфери торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування незалежно від форм власності.
У сфері туризму:
3.2.16.    Сприяння розвитку туристичної галузі, внутрішнього та міжнародного туризму, координація діяльності туристичних підприємств та підприємств готельного бізнесу, закладів тимчасового проживання, розробка відповідних програм та виконання тематичних проектів.
3.2.17.   Проведення моніторингу та аналізу розвитку туристичної галузі Довжанської територіальної громади, внесення пропозицій щодо покращення комплексного розвитку галузі, в т.ч. підвищення якості та культури обслуговування в закладах тимчасового проживання, туристичних, екскурсійних агенціях та інших закладах обслуговування туристичної галузі.
3.2.18.    Промоція туристичного потенціалу Довжанської територіальної громади, презентації туристичної привабливості на різного роду вітчизняних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення фестивальних, виставково-ярмаркових та інших заходів з метою інтенсифікації розвитку туристичної галузі громади.
3.2.19.    Проведення роботи з брендування продукції місцевих крафтових виробників. Розробка туристичного бренду Довжанської територіальної громади.
У сфері сільського господарства:
3.2.20.    Аналіз стану та тенденцій розвитку галузі сільського господарства Довжанської територіальної громади, виявлення проблем, внесення пропозицій щодо їх вирішення.
3.2.21.    Моніторинг діяльності фермерських господарств та інших власників-виробників сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва на території Довжанської територіальної громади.
3.2.22.    Інформування суб’єктів сільськогосподарської діяльності Довжанської територіальної громади про можливості отримання допомог на підтримку та розвиток діяльності за рахунок коштів цільових програм різного рівня.
При здійсненні загальних функцій:
3.2.23.    Розгляд звернень громадян, надання консультацій юридичним та фізичним особам з питань, які належать до компетенції відділу економіки, підготовка інформації та відповідей на контрольні документи.
3.2.24.    Забезпечення підготовки та організація роботи комісій за напрямами сфери економіки Довжанської територіальної громади, що стосуються діяльності відділу економіки.
3.2.25.    Проведення моніторингу за дотриманням норм чинного законодавства України з питань реалізації державної регуляторної політики та в напрямку державної допомоги суб’єктам господарювання.
3.2.26.    Підготовка матеріалів для розміщення на офіційному сайті Довжанської сільської ради щодо економічного потенціалу, програм та підсумків його розвитку, інвестиційних пропозицій, а також матеріалів зі здійснення діяльності відділу.
3.2.27.    Забезпечення підготовки та надання (згідно з контрольними строками) інформаційних матеріалів, листів, відповідей на документи, які доручені до виконання відділу економіки.
3.2.28.    Здійснення висвітлення через засоби масової інформації актуальних для населення питань, що належать до компетенції відділу економіки.
3.2.29.    Надання інформації на запити, подані відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з питань, що належать до компетенції відділу економіки.
3.2.30.    Виконання інших функцій, пов’язаних з виконанням покладених на відділ економіки завдань.

РОЗДІЛІV.    
ПРАВА ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ

4.1.    Посадові особи відділу економіки мають право:
4.1.1.    Представляти Довжанську сільську раду та її виконавчий комітет ворганах державної влади, місцевого самоврядування та в інших структурах з питань,що стосуються сфери його діяльності.
4.1.2.    Залучати посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Довжанської сільської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.3.    Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Довжанської сільської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.4.    Організовувати та проводити в  установленому порядку наради, конференції, семінари, робочі зустрічі з питань, що належать до його компетенції.
4.1.5.    Пропонувати заходи організаційного і змістового характеру, спрямовані на покращення роботи виконавчих органів Довжанської сільської ради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.6.    Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів Довжанської сільської ради, підприємств, установі організацій з питань розвитку економіки.
4.1.7.    Скликати наради з питань, що входять до компетенції відділу економіки.
4.1.8.    Залучати у порядку, визначеному чинним законодавством України, підприємства, організації та установи до участі у розробці програм.

РОЗДІЛ V.    ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ

Посадові особи відділу економіки зобов’язані:
5.1.    Діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією України, законами України, та керуватися у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, та актами органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їхньої компетенції.
5.2.    Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати професійну кваліфікацію.
5.3.    Сумлінно ставитися до виконання службових обов’язків та проявляти ініціативність і творчість у роботі.
5.4.    Шанобливо ставитися до громадян та їх звернень, забезпечувати високий рівень культури спілкування і поведінки, тобто авторитет органів місцевого самоврядування та держави.
5.5.    Надавати організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям міста з питань розробки колективних договорів.
5.6.    Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересаммісцевогосамоврядування тадержави.

РОЗДІЛVI.    
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ

6.1.    Відповідальність за організацію роботи відділу економіки та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу економіки.
6.2.    Посадові особи відділу економіки можуть бути притягнуті до відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
6.3.    Посадові особи відділу економіки несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VII.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.    Припинення діяльності відділу економіки здійснюється за рішенням Довжанської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2.    Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Довжанській сільській раді, передбаченої Регламентом Довжанської сільської ради та чинним законодавством України.
7.3.    Питання діяльності відділу економіки, що неврегульовані цим Положенням вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь